Γράφημα 7. Κόστος λειτουργίας της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε ευρώ (€)

Τα αποτελέσματα του 1ου Κύκλου Αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Τρικάλων.

After the implementation of Common Assessment Framework (CAF) – a useful quality tool – in the ICU of General Hospital of Trikala from 2012 up to 2015, we integrated the first cycle of self assessment and we present our results and conclusions of the past 3-year-period (2012- 2013 -2014). We analyzed CAF, FS- ICU 24, TISS-28 and Burn out syndrome ...

more

Letter from the Editors - Issue 2016b

Dear colleagues,From 2004, the presence of the Greek e-Journal of Perioperative Medicine among the National Scientific Journals has been gradually increased. On behalf of the editorial board of the Greek e-journal of the Perioperative Medicine, we would like to thank you for your support in order to reform and modernize our journal.We would like to inform ...

more

Figure 4. Cardiac output alterations during the study period

Cardiovascular effects of different PEEP levels in a clinical setting of increased abdominal pressure

The interaction between increased Intra Abdominal Pressure (IAP) and Intrathoracic Pressure under different Positive End Expiratory Pressure (PEEP) levels is intriguing, since these two conditions coexist frequently in several clinical settings. The aim of our study was to investigate the interaction between different PEEP levels and increased IAP during laparoscopic cholecystectomy. In fifty two patients, who underwent scheduled laparoscopic cholecystectomy, ...

more

Image 2. Visitors of the journal’s website during 2015 and 2016 (till 010/3/2016)

Anatomy of Greek e- journal of Perioperative Medicine during 2003-2016

The present article reviews medical literature in the field of perioperative medicine in Greece and presents statistics about the Greek e-journal of Perioperative Medicine during from 2003 up to 1st issue of 2016.

more

Cerebral Magnetic Resonance Imaging (MRI): Slightly increased MR signal in T2-FLAIR images in the hippocampus, without abnormal enrichment after i.v. administration of contrast agent. These finding were suggestive of limbic encephaliltis.

Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma: A case report

We report a rare case of a young woman with anti-N-Methyl-D-Aspartate receptor (NMDAR) encephalitis, who developed psychiatric symptoms, dyskinesias, hypoventilation, hypersalivation and seizures. Serial analysis of antibodies to NR1/NR2B heteromers of the NMDAR was positive on the patient's serum and cerebrospinal fluid (CSF). Removal of an ovarian teratoma after intravenous immunoglobulin and corticosteroid therapy resulted in a prompt neurological response.

more

Nursing care plan: Non-invasive ventilation in thoracic surgery patients

During recent years the application of non invasive ventilation (NIV) has emerged as a central component of respiratory failure management, acute and chronic. Although the use of NIV in acute respiratory failure was initially meant to be given in critical care units, it is nowadays natural to provide it in other settings as well, provided that there are the necessary ...

more

Letter from EAEIBE president

Dear colleagues,


The Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece with great pleasure welcomes the new site of the Greek e-Journal of Perioperative Medicine (www.e-journal.gr).

Επιστολή Διευθυντών Σύνταξης

 

Dear colleagues,

From 2004, the presence of the Greek e-Journal of Perioperative Medicine among the National Scientific Journals has been gradually increased. On behalf of the editorial board of the Greek e-journal of the Perioperative Medicine, we would like to thank you for your support in order to reform and modernize our journal.

We would like to inform you that the Greek e-journal of the Perioperative Medicine is accepted in several indexing databases like DRJI – Directory of Research Journal  Indexing, Research Bible, GIF.org, Journal Index.net, INNOSPACE, Unifactor.org, MJL-Medical journals Links, ICMJE- International Committee of Medical Journal Editors, CiteFactor.org, ISI-International Scientific Indexing, EZB – Universitätbibliothek Regensburg, OAJI – Open Access Journal Indexing, PBN-Polska Bibliografia Naukowa, ESJI- Eurasian Scientific Journal Index, ISRUS (EyeSource) – International society of Universal Research in Sciences, JIF – Global Society for Scientific Research and DOAJ – Directory of Open Access Journals.

Application for indexing in several others is also under way. Some of them are: ASI – Advance Scientific Index, Scopus, Google Scholar, Genamics JournalSeek, Academia.edu. The journal has also received several evaluations from some of the aforementioned databases. Thus, e.g. the Research Bible 2012 impact factor was 0.108, the GIF 2013 impact factor was 0.638 and ISI 2014 impact factor was 1.931.

 Enquiry for the requirements of indexing in other databases (PMC, Zetoc, CABI, etc) is also in process. Hopefully we will be able to meet the requirements for obtaining DOI number for the journal and each published article.

We look forward to your continuous support, hoping to continue working in order to ensure high quality published articles in the area of medical press.

Editors-in chief

Mouloudi Eleni
Papagiannopoulou Pinelopi

Γλώσσα
Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ΕΕΕΘ
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
ATOM Feed RSS Feed RDF Feed
Άδεια Creative Commons