eae

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

eaeibe

Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος

Ενημέρωση: 09/02/2017

Σκοπός του περιοδικού

Το παρόν περιοδικό είναι ηλεκτρονικό έντυπο, έκδοση της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας (ISSN 1109 – 6888). Έχει αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως επίσημο επιστημονικό ιατρικό έντυπο (ΦΕΚ 964/20-7-2006). Το περιοδικό ακολουθεί την 4.0 CC-BY-SA άδεια, όσον αφορά τη χρήση των δημοσιευμένων άρθρων.

Δημοσιεύονται άρθρα σχετιζόμενα με την περιεγχειρητική ιατρική, την αναισθησιολογία, την εντατική θεραπεία, τη διαχείριση πόνου και την επείγουσα ιατρική.

Είδη άρθρων

Τα υποβληθέντα προς δημοσίευση κείμενα δύναται να είναι:

 • Άρθρα σύνταξης (μετά από πρόσκληση)
 • Ανασκοπήσεις (αφηγηματικές ή συστηματικές)
 • Μελέτες (είναι ευπρόσδεκτες και μελέτες επανάληψης )
 • Αναφορές περιστατικών
 • Γράμμα προς τη σύνταξη/ αλληλογραφία

Επίσης, μετά από επικοινωνία με τη συντακτική επιτροπή, μπορεί να γίνουν δεκτά για δημοσίευση και άλλου είδους υλικά* (π.χ ενδιαφέρουσες εικόνες, περιλήψεις επιστημονικών συνεδρίων, κείμενα ιατρικής επικοινωνίας κ.α. δες πολιτική δημοσιεύσεων)

Πολιτική δημοσιεύσεων

Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται στο Gr e j Periop Med θεωρείται και δεν πρέπει να βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης ή δημοσίευσης σε άλλο ιατρικό περιοδικό. Εναπόκειται στους συγγραφείς η ενημέρωση και σαφής δήλωση κατά την αρχική υποβολή, σχετικά με την ύπαρξη πιθανότητας διπλής  ή επικαλυπτόμενης δημοσίευσης. Όπου είναι δυνατό, συνίσταται να υποβάλλονται μαζί με το κείμενο και οποιοδήποτε αρχεία ή σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές από τυχόν επικαλυπτόμενο υλικό. Σε τέτοια περίπτωση, το περιοδικό κρίνει την υποβαλλόμενη εργασία ανά περίπτωση.

Γενικά, το κείμενο δεν θα πρέπει να έχει επίσημα δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό. Επί δικαιολόγησης και δήλωσης κατά την υποβολή, μπορεί να υπάρξουν όμως και εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα:

 • Συν-δημοσίευση σε πολλά περιοδικά. Εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή δήλωση συμφωνίας από το ενδιαφερόμενο περιοδικό, εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της αρχισυνταξίας η τελική απόφαση.
 • Υλικό διακομιστών προ-εκτύπωσης και υλικό από προσωπικά αποθετήρια των συγγραφέων/ ιδρυματικά αποθετήρια. Η ανάρτηση του κειμένου σε προ-εκτύπωσης ψηφιακούς διακομιστές ,όπως οι ArXiv, BioRxiv, Peer J PrePrints, ή σε παρόμοιες «πλατφόρμες» (εμπορικές ή όχι) δε θεωρείται ότι είναι διπλή δημοσίευση. Το ίδιο ισχύει και για κείμενα που έχουν αναρτηθεί σε προσωπική ιστοσελίδα των συγγραφέων ή σε ιδρυματική/ δημόσια ιστοσελίδα , επειδή είναι υλικό που αποτέλεσε μέρος ακαδημαϊκών σπουδών (π.χ. διδακτορικής διατριβής).
 • Μεταφράσεις. Οι συγγραφείς οφείλουν να αναζητήσουν την έγκριση από τον αρχικό εκδότη του κειμένου και θα πρέπει προσέξουν ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιευμένου αρχικού κειμένου. Επίσης θα πρέπει ο αρχικός εκδότης να δώσει την άδεια για μετάφραση και χρήση του κειμένου υπό τη άδεια χρήσης του παρόντος περιοδικού (Creative Commons Attribution License0)

*Μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τη Σύνταξη, το περιοδικό επίσης δέχεται και μη πλήρη κείμενα, όπως συνοπτικό κείμενα, περιλήψεις/ αναρτημένες ανακοινώσεις συνεδρίων, σύνολα δεδομένων, πρωτόκολλα μελετών, περιλήψεις κλινικών δοκιμών που έχουν αναρτηθεί σε κοινωνικά δίκτυα, ιστοημερολόγια, διαδυκτιακά ηλεκτρονικά σημειωματάρια εργαστηρίων,κ.α.

Αξιολόγηση άρθρων

Επί της παρούσης, το περιοδικό ακολουθεί τη διπλή τυφλή κλειστού τύπου αξιολόγηση/επιμελητεία των κειμένων (εσωτερική και εξωτερική). Η ελάχιστη διαδικασία που ακολουθείται είναι η αξιολόγηση του κείμενο από, το λιγότερο , δύο μέλη της συντακτικής επιτροπής (εσωτερική). Τα μέλη αυτά, μαζί με την αρχισυνταξία αποφασίζουν για την αποδοχή ή όχι του υποβαλλόμενου άρθρου.

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν αξιολογητές , παρέχοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες επικοινωνίας/ ταυτότητοποίησης των τελευταίων (π.χ. αριθμό ORCID ή Scopus ID). Παροχή ψευδών πληροφοριών, έχουν ως συνέπεια την αυτόματη απόρριψη του άρθρου και μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανές περαιτέρω ενέργειες.

Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να συμπεριλάβουν στοιχεία από πιθανούς κριτές, που επιθυμούν να αποκλείσουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

Επιστολή προς τη σύνταξη κατά την υποβολή

Συνίσταται να υποβάλλεται μαζί με το κείμενο (δες Μεταφόρτωση – cover letter)

Σημεία κλειδιά για την προετοιμασία / μορφοποίηση του κειμένου

Τα κείμενα υποβάλλονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στην πρώτη περίπτωση , η περίληψη  υποβάλλεται και στις δυο γλώσσες.

 • Τύπος αρχείων: MS Word (doc, docx) ή αντίστοιχο (e.g. Libre Office). Αρχεία που δεν επιτρέπουν τροποποίηση (e.g. pdf) θα ξαναυποβάλλονται
 • Γραμματοσειρά Time New Romans font, 12pt
 • Μονή στήλη, μονό κενό
 • Αριθμό σελίδας
 • Αριστερό και δεξί περιθώρια 2 cm, πάνω και κάτω περιθώρια 2.5 cm
 • Κενό πριν από νέα παράγραφο 6pt.
 • Ο τίτλος περιλαμβάνει

Είδος άρθρου (case report, etc)

Τίτλο (Bold,12pts),

Συγγραφείς: Ολόκληρο το ονοματεπώνυμο (Επίθετο, Μεσαίο (όπου υπάρχει), Όνομα)

Ιδιότητα/κέντρο:  Το παρόν ή αυτό στο οποίο εργαζόταν ο συγγραφέας κατά τη διεξαγωγή της μελέτης. Αναγράφεται μετά την αναφορά της ιδιότητας του συγγραφέα και σχετίζεται με δείκτη στο όνομα.

e.g. (2) Anesthesiologist, Assoc.Prof, Univ. of  X, City, Country.

Επικοινωνία: Πλήρη στοιχεία  (Ονοματεπώνυμο, Δ/ση, Email. Τηλ.)

 • Λέξεις κλειδιά: 2-5 (για βοήθεια, δες βάση δεδομένων MeSH )
 • Περίληψη : έως 400 λέξεις
 • Τα φάρμακα να μην αναφέρονται με το εμπορικό όνομα.
 • Τα σύμβολα σύμφωνα με τον International Standardization Organization.
 • Οι εικόνες και τα σχήματα μπορούν να σταλούν ως ξεχωριστά αρχεία ή να συμπεριληφθούν στο τέλους του κειμένου μαζί με τις λεζάντες.
 • Αναφορές στατιστικών: SAMPL Guidelines

(http://www.medicc.org/mediccreview/documents/SAMPL.PDF)

 • Βιβλιογραφικές αναφορές: Vancouver style.

(Παραδείγματα http://guides.is.uwa.edu.au/c.php?g=324981&p=2177753).

 • Αναφορές λογισμικών: Force11 Principles

(https://www.force11.org/software-citation-principles)

 • Κάθε τμήμα (εισαγωγή, μέθοδοι κτλ) να αρχίζει σε νέα σελίδα.
 • Θα πρέπει να υπάρχουν τα τμήματα Χρηματοδότηση, Σύγκρουση συμφερόντων, Συνδρομή συγγραφέων (ακολουθούνται οι οδηγίες της ICMJE) Η ύπαρξη τμήματος ευχαριστιών, εναπόκειται στου συγγραφείς.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι τηρήθηκαν τυχόν ηθικά πρότυπα (δες Publication Ethics)

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons