2016c

Continue reading

Η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας (ΕΑΕΙΒΕ) ιδρύθηκε το 1982. Από τότε μεσολάβησαν τριανταπέντε χρόνια δυναμικής επιστημονικής παρουσίας της στην Ιατρική κοινότητα της χώρας μας. Στόχος της είναι η προαγωγή της Αναισθησιολογίας καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη στην γνώση και στην τεχνογνωσία. Αυτό επιτυγχάνεται διαχρονικά με το πλούσιο ακαδημαϊκό έργο της που είναι: τα σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία, τα μαθήματα των ειδικευομένων, τα κλινικά φροντιστήρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού και στην εφαρμογή τεχνικών περιοχικής αναισθησίας, οι επιστημονικές ημερίδες, τα συμπόσια και ανά διετία το πανελλήνιο συνέδριο που οργανώνει η Εταιρεία. Επίσης εξέδωσε το βιβλίο «Στοιχεία Περιεγχειρητικής Ιατρικής».

Continue reading

Invasive fungal infections are a growing problem in critically ill patients and are associated with increased morbidity and mortality. Complex medical and surgical problems, disruption of natural barriers, multiple invasive procedures and prolonged antibiotic treatment are some of the factors contributing to the alarming increase of fungal infections in the Intensive Care Unit (ICU) setting. In terms of occurrence rates, the most important fungal infections are invasive candidiasis (IC) and invasive pulmonary aspergillosis (IPA). Invasive candidiasis in ICU patients includes mainly candidemia, primary or catheter-related, and intra-abdominal candidiasis. Candida bloodstream infections occur at highest rates in the ICU population, with this setting accounting for 33–55% of all candidemias. The epidemiology of Candida infections is not constant.

Continue reading

Το γαλακτικό οξύ παράγεται στο κυτταρόπλασμα από γλυκόλυση και μεταβολίζεται κυρίως από το ήπαρ (60%) (γλυκογονογένεση και νεογλυκογένεση) και από τα νεφρά (30%), τόσο στο φλοιό (τόπος μεταβολισμού)μέσω της νεογλυκογένεσης όσο και στο μυελό (τόπος παραγωγής). Η σχέση μεταξύ πυρουβικού και γαλακτικού οξέος είναι αμφίδρομη και το παραγόμενο γαλακτικό οξύ μπορεί να μετατραπεί είτε έμμεσα από το πυρουβικό σε οξαλικό οξύ και αλανίνη είτε άμεσα σε γλυκογόνο και γλυκόζη από τα περιπυλαία ηπατικά κύτταρα με τον κύκλο του Cori. Κατά συνέπεια, η αυξημένη γλυκόλυση οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή γαλακτικού οξέος.

Continue reading

Prehospital emergency medical services (PEMS) are becoming more and more sophisticated as more point-of–care advanced medical technology is available in the field. Yet, the literature around the subject is limited, as data come mainly from Northern Europe, USA, Canada and New Zealand. The aim of this analysiswas to describe time trends of PEMS activity in a region of northern Greece.Use of data retrospectively collected for PEMS usage, in the regional unit of Thessaloniki, Northern Greece from 2006 to 2015. The area of interest represents a little more than 10% of the total population of Greece.Total utilization of PEMS shows an overall l4.03% decrease over the decade; yet with an increase in the 2 last years.The mean rate of use was 69/1000 inhabitants for ambulance services and 1.5/1000 for medical interventions (MICU).

Continue reading

Amiodarone-induced thyrotoxicosis is a rare but serious complication of amiodarone use, especially in patients with severe cardiac disease. We discuss the anaesthetic considerations and management of patients with severe cardiac disease who require lifesaving thyroidectomy. We present a patient who developed amiodarone-induced thyrotoxicosis, following administration of amiodarone and hepatotoxicity due to thiamazole. Patient’s life depended upon surgery as soon as possible. Total thyroidectomy was performed under general anaesthesia with precautions related to hyperthyroidism and cardiac stability. Complete cardiac rehabilitation was achieved two weeks after surgery. Total thyroidectomy is, in selected cases, the only treatment option and should not be delayed based on the hypothesis that pre-operative medical preparation will optimize the patient’s condition (endocrine and cardiac).

Continue reading

Placenta previais anobstetriccomplication in which theplacentais inserted partially or wholly in the lower uterine segment. It is a leading cause ofantepartum haemorrhage. We report a case of 31-year-old woman presented in Obstetric and Gynecological clinic with signs and symptoms of Placenta previa. One day after admission, patient gave birth by caesarean section to a healthy baby. Yet, two hours later, the patient's condition was deteriorated due to postpartum hemorrhage (PPH). The diagnosis of Placenta previa was based on symptoms and sign as continuous bleeding ‘ex utero’, clots in vagina, uterine atony and distended bladder. Blood loss was approximately >1000 ml and was accompanied by clinically apparent shock. Using a conservative treatment such as the application of uterotonic drugs and uterine massage, we managed uterus to be saved.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons