Πληροφορίες άρθρου

DOI

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2005; 3:85-87

PDF


Language

EN

POSTED: 09/9/05 7:00 PM
ARCHIVED AS: 2005

COMMENTS FEED: RSS 2.0

DOI: The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2005; 3:85-87

Medical equipment can interfere with an electrocardiogram (ECG) and mimic a dysrhythmia [1-7]. Unnecessary interventions may occur when artifact is misdiagnosed as ventricular tachycardia (VT) [8,9]. We encountered such an ECG artifact when an orthopaedic shaver was engaged during knee arthroscopy.

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons