Περιεχόμενα τεύχους

Continue reading
Continue reading
Continue reading
Continue reading
Continue reading
Continue reading

 

Letter from the Editors

Epilepsy and Anaesthesia

Comparison of systemic hemodynamics after subarachnoid administration of either levobupivacaine or ropivacaine to elderly hypertensive patients

Emerging issues on opioid treatment of chronic pain

Known and unknown problems after prolonged use of opioids

How to balance efficacy versus side effects of chronic opioid use

When to start and when to terminate an opioid treatment

 

The feasibility of laparoscopic general surgery under regional anaesthesia

Pharmacology of the critically ill (Part ΙI). Pharmacodynamic principles and their significance in critical illness

Anaesthesia management during cardiologic interventions

Non invasive methods of postoperative analgesia

Damage control surgery and intensive care

Apneic oxygenation; pulmonary and cardiovascular effects

Postconditioning or manipulating the re-perfusion injury

Extubation in the operating room immediately after orthotopic liver trans-plantation. Case report and review of the literature

Εκτίμηση της εγκεφαλικής αυτορρύθμισης με τη χρήση του διακρανιακού Doppler (TCD) και καθοδήγηση της θεραπείας σε ασθενείς με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Φαρμακολογία του Βαρέως Πάσχοντα Ασθενή (Μέρος Ι). Αρχές Φαρμακοκινητικής και Μεταβολές της στη Βαριά Νόσο

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation in adult cardiac surgery

Αναισθησία για μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Ηθικά διλήμματα, προτελεύτιες αποφάσεις και αποκλιμάκωση θεραπείας στη Μ.Ε.Θ.

Κλινική μελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν με τη χρήση video laryngoscope ή συμβατικού λαρυγγοσκόπιου

Η καθιστική θέση υπό γενική αναισθησία προκαλεί μείωση των τιμών της εγκεφαλικής οξυγονομετρίας

Ενδονοσοκομειακά επείγοντα περιστατικά: Ιατρικές ομάδες άμεσης αντιμετώπισης βασισμένες σε αναισθησιολόγους

Τεχνικές υποβοήθησης της ινοπτικά καθοδηγούμενης στοματοτραχειακής διασωλήνωσης υπό γενική αναισθησία. Υπάρχει υπεροχή κάποιας τεχνικής;

Combination of transdermal fentanyl with codeine or tramadol for the management of severe cancer pain

Κατεύθυνσης της οπής της υπαραχνοειδούς βελόνης Whitacre 26G και επίπεδο του αισθητικού αποκλεισμού της ροπιβακαΐνης 0,75% σε επεμβάσεις Καισαρικής Τομής

Placenta percreta with bladder involvement and profound haemorrhage: a report of two cases and short review of the literature

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA – «Περί διασωλήνωσης της τραχείας και περί του αντιθέτου».

Η επίδραση των αναισθητικών παραγόντων στην εγκεφαλική κυκλοφορία και το ισοζύγιο οξυγόνου

Η χρήση της M-MODE υπερηχογραφίας στη μελέτη του διαφράγματος

Οξεία βλάβη των πνευμόνων σχετιζόμενη με τη μετάγγιση

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση υποβοηθούμενη από προποφόλη και ρεμιφεντανίλη χωρίς νευρομυϊκό αποκλειστή

Onset of action and intubating conditions after administration of rocuroniumor mivacurium in children

Κλινική εφαρμογή των αλγορίθμων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Horner’s syndrome during epidural analgesia for labour

Transcranial Doppler Ultrasonography in Intensive Care Unit. Report of a Case with Subarachnoid Hemorrhage and Brain Death and Review of the Literature

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons