Ενδοτραχειακή διασωλήνωση

Οι δυσκολίες ή η αποτυχία στην διαχείριση του αεραγωγού είναι κοινοί παράγοντες που οδηγούν στο θάνατο και στην εγκεφαλική βλάβη, ως άμεσο αποτέλεσμα της αναισθησίας.

Η πρόβλεψη του δύσκολου αεραγωγού επιτρέπει στους αναισθησιολόγους να προετοιμαστούν για αυτό το δύσκολο κλινικό σενάριο. Παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα να προβλέψουμε με ακρίβεια έναν δύσκολο αεραγωγό προεγχειρητικά έχει μεγάλη αξία, είναι προφανές από τη βιβλιογραφία ότι καμία μεμονωμένη αξιολόγηση των αεραγωγών δεν μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα έναν δύσκολο αεραγωγό. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ορίσει τον δύσκολο αεραγωγό και να επανεξετάσει την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του.

Continue reading

We have assessed intubating conditions and haemodynamic changes in three groups of 30 ASA I or II patients after induction of anaesthesia with propofol 2 mg*kg-1, remifentanil 0.5 μg*Kgr-1 and rocuronium 0,6 mg*kg-1 (group R), propofol 2 mg*kg-1 and remifentanil 1.5 μg*Kgr-1 (group F) and propofol 2 mg*kg-1, remifentanil 1.5 μg*Kgr-1 and midazolam 0.015 mg*kg-1 (group M).

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons