TOC

Εκτίμηση της εγκεφαλικής αυτορρύθμισης με τη χρήση του διακρανιακού Doppler (TCD) και καθοδήγηση της θεραπείας σε ασθενείς με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Φαρμακολογία του Βαρέως Πάσχοντα Ασθενή (Μέρος Ι). Αρχές Φαρμακοκινητικής και Μεταβολές της στη Βαριά Νόσο

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation in adult cardiac surgery

Αναισθησία για μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Ηθικά διλήμματα, προτελεύτιες αποφάσεις και αποκλιμάκωση θεραπείας στη Μ.Ε.Θ.

Κλινική μελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν με τη χρήση video laryngoscope ή συμβατικού λαρυγγοσκόπιου

Η καθιστική θέση υπό γενική αναισθησία προκαλεί μείωση των τιμών της εγκεφαλικής οξυγονομετρίας

Ενδονοσοκομειακά επείγοντα περιστατικά: Ιατρικές ομάδες άμεσης αντιμετώπισης βασισμένες σε αναισθησιολόγους

Τεχνικές υποβοήθησης της ινοπτικά καθοδηγούμενης στοματοτραχειακής διασωλήνωσης υπό γενική αναισθησία. Υπάρχει υπεροχή κάποιας τεχνικής;

Combination of transdermal fentanyl with codeine or tramadol for the management of severe cancer pain

Κατεύθυνσης της οπής της υπαραχνοειδούς βελόνης Whitacre 26G και επίπεδο του αισθητικού αποκλεισμού της ροπιβακαΐνης 0,75% σε επεμβάσεις Καισαρικής Τομής

Placenta percreta with bladder involvement and profound haemorrhage: a report of two cases and short review of the literature

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA – «Περί διασωλήνωσης της τραχείας και περί του αντιθέτου».

 

Η επίδραση των αναισθητικών παραγόντων στην εγκεφαλική κυκλοφορία και το ισοζύγιο οξυγόνου

Η χρήση της M-MODE υπερηχογραφίας στη μελέτη του διαφράγματος

Οξεία βλάβη των πνευμόνων σχετιζόμενη με τη μετάγγιση

Neuromodulation and Chronic Pain

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση υποβοηθούμενη από προποφόλη και ρεμιφεντανίλη χωρίς νευρομυϊκό αποκλειστή

Onset of action and intubating conditions after administration of rocuroniumor mivacurium in children

Κλινική εφαρμογή των αλγορίθμων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Horner’s syndrome during epidural analgesia for labour

Transcranial Doppler Ultrasonography in Intensive Care Unit. Report of a Case with Subarachnoid Hemorrhage and Brain Death and Review of the Literature

 Molecular Mechanisms of Cell Adaptation to Hypoxia and the Role of Ischemic and Anesthetic Preconditioning. Implications for the Anesthetist

Postoperative cognitive impairment and postoperative delirium: risk factors, pathophysiology and management

Διατήρηση της ακεραιότητας του νωτιαίου μυελού κατά τις επεμβάσεις επιδιόρθωσης θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων: αναισθητικές και χειρουργικές πρακτικές

Assessment of heart rate variability at different depths of anaesthesia during surgery

Caudal administration of levobupivacaine and neostigmine for postoperative analgesia in children

Μεταβολές της πίεσης στα πνευμονικά τριχοειδή μετά από χορήγηση ενδοτοξίνης σε χοίρους

Anaesthetic techniques during pregnancy. A case report and review of the literature

Βασική Υπερηχοκαρδιoγραφία: Στοιχειώδεις μετρήσεις και φυσιολογικές τιμές

Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review

Current issues concerning coagulation disorders in severe sepsis and multiple trauma patients

Impact of haemodynamic alterations on arterial blood gases during off-pump coronary revascularization

Colloids vs crystalloids as prehydration regimen before spinal anaesthesia in elderly normotensive and hypertensive patients

Anterior approach to celiac plexus block using CT Guidance

Ethical issues in animal research

Neuroendocrine alterations and new therapeutic approaches in critically ill Patients

Η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου

Local and systemic injury due to ischemia-reperfusion

Anesthetic considerations for surgery involving clamping of superior vena cava

Perioperative effect of general and combined (general plus epidural) anesthesia on coagulation parameters of surgical cancer patients

Separation from cardiopulmonary bypass in a nitric oxide non-responder using inhaled nitroglycerin

Accidental tracheal tube cuff puncture during attempted internal jugular vein cannulation. Concerns and recommendations

Intraoperative Transesophageal Echocardiography in High Risk Patients Undergoing Noncardiac Surgery: A Brief Overview and A Case Presentation

Mimicry of narrow-complex VT during arthroscopy

Αναγνώριση και εκτίμηση του πόνου στα πειραματόζωα

Αn introduction to the neurobiology of pain

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιμετώπιση του πόνου

Essentials of Pericardial Diseases

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ο διφασματικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Τι πρέπει να γνωρίζει ο αναισθησιολόγος για τους ασθενείς με καρδιακή βηματοδότηση

Αναγνώριση και αξιολόγηση-εκτίμηση του πόνου σε πειραματόζωα (τρωκτικά, κόνικλος)

Heart’s respiratory quotient in different haemodynamic states

Μετεγχειρητική αναλγησία μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών τεχνικών: του συνεχούς αποκλεισμού του διαμερίσματος της λαγόνιας περιτονίας, της συνεχούς επισκληρίδιας αναλγησίας και της κλασσικής χορήγησης πεθιδίνης ενδομυϊκά.

Επίδραση της χορήγησης ατροπίνης στις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης και καρδιακής συχνότητας κατά την εισαγωγή στην αναισθησία

Αn appreciation of the role of nitric oxide in pain Pathophysiology

Experience from the Clinical Information System of the Cardiac Surgery Division in Thrace. Implications for the anesthesiologist.

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος και Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό. Μέτρα προφύλαξης και προστασίας

Principles of echocardiography for the anesthesiologist.

Το υπαρκτό πρόβλημα του Μετεγχειρητικού Εμέτου

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον αλγαισθητικό πόνο

Συνδυασμός γκαμπαπεντίνης και διαδερμικής φεντανύλης για την αντιμετώπιση του καρκινικού νευροπαθητικού πόνου

Προοπτική εφαρμογή απλής κλίμακας πρόβλεψης του μετεγχειρητικού εμέτου

Negative pressure pulmonary oedema in a patient ventilated with laryngeal mask.

Pulmonary Oedema after general anaesthesia in a healthy child

Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archive
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License